Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-2003 online open access, vanaf 2004 via Jura
NL | EN

2004

p.9 40 jaar TPR, 40 jaar directeur Marcel Storme    De redactie privaat
BAETEMAN, G.
13 Waar theorie en prakijk elkaar ontmoeten: is precedentwerking verenigbaar met ons positieve recht?
ADAMS, M.
13 Liber Amicorum. Tijdschrift voor Privaatrecht en Marcel Storme
X.
29 Valsheid en andere leugens in burgerlijk proces en bewijs
ALLEMEERSCH, B.
69 Het mijnenveld rond de bindende derden- of partijbeslissing
CORNELIS, L.
89 Het 'noblesse oblige' van het vrij beroep: van aansprakelijkheid naar verzekering
COUSY, H.
107 Problematiek van verborgen letselschade en verjaring: reflectie over een speciale vergoedingsregeling n.a.v. zgn. 'asbestschadevorderingen'
DE KEZEL, E.
145 Beschouwingen bij het normencomplex dat de economische activiteiten van VZW en stichting reguleert, getoetst aan de belangen van enkele bijzondere stakeholders (concurrenten, schuldeisers en begunstigde doelgroep)
DENEF, M.
177 Kapitaliseren volgens 'Levie' of volgens 'Schryvers'? Twee visies op (on)zekerheid van schade
DE TEMMERMAN, B.
213 Handelspraktijken: de doeltreffendheid van het stakingsbevel
DE VROEDE, P.
243 De nieuwe notariswetten 1999 in Nederland en in België - Een moeilijke start?
DE WULF, C.
263 De kwaliteitsrekening herbezocht
DIRIX, E., SAGAERT, V.
283 Vrij beroep en mededinging: deontologie is een remedie tegen, tucht dikwijls een gevolg van marktfalen
GEENS, K.
297 Harmonisatie van aansprakelijkheidsrecht in Europa. Iets over de overlevingskansen van de romantische rechtsschool van Maastricht
FAURE, M., HARTLIEF, T.
323 Rechtsvergelijkende variaties op het thema opdrachtgever contra onderaannemer
HERBOTS, J.
341 America rules the waves
HONDIUS, E.
351 Het mysterie van artikel 19bis-11 par. 2 W.A.M. 1989
JOCQUE, G.
369 Het optreden van de rechter bij het in staat stellen van het rechtsgeding
KRINGS, E.
397 Het gerechtelijk recht in de BaMa-opleiding
LAENENS, J.
409 Non nudis pactis dominia rerum transferuntur. Kritische bemerkingen omtrent de consensualiteit van de overdracht van eigendom en de vestiging van beperkte zakelijke rechten
LEBON, C.
439 Compensatie en concursus creditorum. Recente evolutie van de zekerheidsfunctie van compensatie in het Belgisch recht
LEUNEN, C.
455 De teloorgang van een evergreen? De Nederlandse huwelijksgemeenschap in de wenteling der tijden
LUIJTEN, E.
475 Corporate governance in België en in Nederland
MAEIJER, J.
489 Het oordeel van de 'redelijk handelend verzekeraar' over het strafrechtelijk verleden van de verzekeringnemer
MENDEL, M.
501 Eerste ervaringen met de Nederlandse wet op het notarisambt van 1999
POLAK, J.
521 Hoe groen is het gras aan de andere kant van de heuvel? Recente evolutie van het erfrecht van de langstlevende echtgenote over de grens en bij ons
PUELINCKX-COENE, M.
543 Enkele actuele problemen van zeerecht
ROLAND, R.
563 'What's in a name?' Het 'in naam van-vereiste' bij de vertegenwoordiging vier jaar na Schoordijk
SAMOY, I.
577 Recht als discursie
SCHOORDIJK, H.
601 De kwaliteitsrekening nader beschouwd
SNIJDERS, H.
623 'n Vordering om skadevergoeding teen 'n nalatige testamentsverlyer en algehele testeervryheid in spanning
SONNEKUS, J.
653 Noch terugwerking, noch overdracht: bij verdeling of aanwas verkrijgt men niets wat men al niet heeft. Tegelijk een bijdrage over de gesamthand in ons recht
STORME, M. E.
685 België en de Haagse IPR-verdragen
TRAEST, M.
703 Beschouwingen over het imprevisieleerstuk: omtrent de eventuele ontsluiting van de overeenkomst in geval van een gewjjzigd contractueel verhoudingskader
VAEL, L.
753 Toerekening aan rechtspersonen en andere organisaties
VANANROYE, J.
795 Het vrije beroep in Europees perspectief: storm op zee?
VAN DEN BOSSCHE, A.
835 Het Adalat arrest van het Hof van Justitie van de EG
VANDERELST, A.
853 Corporate Governance en arbeidsovereenkomstenrecht
VAN EECKHOUTTE, W.
879 Over bolhoeden, hoofddoeken en integratie
VANISTENDAEL, F.
891 Recht, 'menselijkheid' en spiritualiteit
VAN NESTE, F.
903 Een vergelijking tussen de rechtspraak van het Belgische Hof van Cassatie en die van het Europese Hof van Justitie inzake de aansprakelijkheid van de Staat voor ambtsfouten van magistraten
VAN OEVELEN, A.
945 Qui a compagnon, a maître: over mede-eigenaars die huren en verhuren
VAN SINAY, T.
969 Weg met huwelijk en echtscheiding
VERBEKE, A.
983 Tontine voor alle roerende goederen: een toverformule of een flop?
WEYTS, L.
993 Zelfredzaamheid in het Europees kartelrecht
WIJCKMANS, F., STEENLANT, J., BEEUWSAERT, M.
1065 De uitleg van contracten. Haviltex revisited
HARTLIEF, T.
1065 De uitleg van contracten. Haviltex revisited    De redactie privaat
HARTLIEF, T.
1085 Je n'aime pas mon sujet. De bevoegdheden van de hoven en rechtbanken in burgerlijke zaken. Stand van zaken en actuele ontwikkelingen
VAN ORSHOVEN, P.
1163 Zekerheden (1998-2003)    Overzicht van rechtspraak
DIRIX, E.
1345 De gevolgen van een handhavingsarrest van het Arbitragehof voor hangende gedingen
STORME, M. E.
1345 De gevolgen van een handhavingsarrest van het Arbitragehof voor hangende gedingen    De redactie privaat
STORME, M.E.
1351 Het zakenrechtelijk statuut van nutsleidingen in het Belgische recht    Preadvies VVSR
SAGAERT, V.
1407 Het zakenrechtelijk statuut van nutsleidingen in het Nederlandse recht    Preadvies VVSR
VAN VELTEN, A.
1439 Auteurs- en modellenrecht (1990-2004)    Overzicht van rechtspraak
GOTZEN, F.
1442 Auteursrecht
GOTZEN, F.
1538 Tekeningen en modellen
GOTZEN, F.
1571 Schadevergoeding én leven. Who is afraid of red, yellow and blue?
SIEBURGH, C.
1571 Schadevergoeding en leven: who is afraid of red, yellow and blue    De redactie privaat
SIEBURGH, C.H.
1589 Algemene rechtsbeginselen in de rechtspraak van het Hof van Cassatie
BOSSUYT, A.
1667 Incident- of gelegenheidswetgeving: balanceren op het smalle koord van de trias politica
VAN GESTEL, R.
1721 Consumentenbescherming (1998-2002)    Overzicht van rechtspraak
STEENNOT, R.