Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
NL | EN

TPR-Prize

Since 1989 a TPR Price is annually awarded for the best contribution in the Dutch language by a young author (under 35) among the contributions of that year. A sum of 2.500 euro is awarded. See the Dutch website for the regulation concerning this Prize.


Siel Demeyere De onderschatte rol van wilsautonomie in het huidige en in het nieuwe goederenrecht: kwalitatieve verbintenissen als proefstuk 2020
Benjamin Verheye Toekomst van de circulaire vastgoedeconomie 2019
Michael de Potter de ten Broeck De overmachts- en de imprevisieleer: één gespleten persoonlijkheid? 2018
Sebastiaan Vandenbogaerde “Justice ou liberté?” De impact van de Eerste Wereldoorlog op het Belgische privaatrecht 2018
Sébastien de Rey Excuseer?! Afgedwongen excuses in het aansprakelijkheidsrecht 2017
Frederik Peeraer Nietigheid op maat: proportionaliteit en werkzaamheid bij partiële nietigheid, reductie en conversie 2016
Kristof Maresceau De "Europese markt voor vennootschapsrecht": een (her)evalutie van het vennootschapsrechtelijke harmonisatieprogramma 2015
Sven Sobrie User pays? Burgerlijke geschillenbeslechting in tijden van budgettaire ademnood 2015
Sofie De Pourcq De aansprakelijkheid van bookingsites voor onrechtmatige reviews 2014
Ariadne Van den Broeck De relevantie van het onderscheid tussen de hoofdelijkheid en de in solidum gehoudenheid in het domein van de medeaansprakelijkheid 2013
Dave de Ruysscher Handel in oud en nieuw recht: lobbyen voor een afzonderlijk handelsrecht doorheen de geschiedenis 2012
Elke Vandendriessche 'Fraud-on-the-market': een causaliteitstheorie inzake beleggersverliezen 2011
Peter Van Elsuwege, Purdey Devisscher en Anneleen Van Bossuyt Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie: implicaties voor de nationale rechtsorde 2010
Joke Baeck Ontbinding en derden: niet storen a.u.b. 2009
Evelyne Terryn Codificatie in het economisch recht en de rol van de nationale wetgever 2009
Ruud Jansen Algemene systematiek van voorrechten 2008
Emilie De Baere Procederen in zaken van massaschade: naar een class action in Belgisch recht 2007
geen 2006
Julie De Coninck De terugwerkende kracht van de vervulde ontbindende voorwaarde 2005
Ingrid Boone De verschillende belangen van slachtoffers en regresnemers: uitgangspunt voor een verschillend aansprakelijkheidsrecht? 2004
Filip Dorssement De onderneming: arbeidsgemeenschap of rechtsorde? 2004
Benoit Allemeersch Bemiddeling en verzoening in het burgerlijk proces 2003
geen 2002
Vincent Sagaert Ongerechtvaardigde verrijking en gewijzigde omstandigheden 2001
Vincent Sagaert De positie van de schuldeisers bij strafrechtelijk beslag en verbeurdverklaring van vermogensvoordelen 2000
Luc Vael Altruisme tot recht gekomen 1999
Joeri Vananroye Over stille en openbare maatschappen 1999
geen 1998
Sven Mosselmans Een evolutie op het terrein van het ouderlijk gezag, het omgangsrecht, het hoorrecht van minderjarigen en het recht op informatie van ouders en hun minderjarige kinderen 1997
Bertel De Groote Rechtsmacht inzake vorderingen uit onrechtmatige daad: enkele bedenkingen bij de toepassing van art. 5 sub 3 EEX-verdrag 1996
Philip Ernst Misbruik van de rechtsvorm van een vzw: beschouwingen over de rechtspersoonlijkheid, het winstoogmerk, de commercialiteit en het vermogen van de VZ. W 1995
Patricia Popelier Beginselen van behoorlijke wetgeving in de rechtspraak 1995
Dirk Heirbaut Het beroep in burgerlijke zaken: zin of onzin? 1994
Katrien Neyt Outplacement, een arbeidsrechtelijk onvolmaakte manier van afscheid nemen 1993
Alain Maertens Transsexualiteit naar Belgisch recht 1992
Karen Broeckx De uitvoerbare kracht van een notariele akte 1991
Patrick Hofströssler De woonstvergoeding: enkele kritische bedenkingen 1990
E. Dirix & S. Kortmann Compensatie en concursus creditorum 1989