Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
NL | EN

2013

p.3 Bij het begin van onze vijftigste jaargang [van het tijdschrift TPR]    De redactie privaat
STORME, M. L.
7 Empirisch privaatrecht: enige beschouwingen over de rol van empirisch onderzoek in de hedendaagse privaatrechtswetenschap [meer bepaald in Nederland]
VAN BOOM, W.
85 De onzichtbare hand van Pareto in het cessierecht. Een rechtsvergelijkende en rechtseconomische studie
HELSEN, F.
133 Besnydenis en wilsonmondigheid - 'n Blywende insnydende ingreep in persoonlikheidsregte - Tog was wetgewers hul hande. Enkele regsvergelykende opmerkings vanuit 'n Suid-Afrikaanse perspektief
SONNEKUS, J.
175 Giften (1999-2011)    Overzicht van rechtspraak
PUELINCKX-COENE, M., BARBAIX, R., GEELHAND, N.
953 De relevantie van het onderscheid tussen de hoofdelijkheid en de in solidum gehoudenheid in het domein van de medeaansprakelijkheid
VAN DEN BROECK, A.
1035 Een blik over de grens: de rol van bindend advies als wijze van geschillenbeslechting in Nederland
ERNSTE, P.
1059 De geschiedenis van de prejudiciële beslissing in het juridisch kader van de Europese Unie
WINKEL, L.
1077 De bronnen van het Zuidafrikaans zakenrecht en de invloed van de grondwet van 1996 op de rechtsontwikkeling in dit deel van het privaatrecht
SCOTT, S.
1121 Overzicht van Nederlandse rechtsontwikkelingen burgerlijk recht 2007-2011
X.
1124 Personen, familie- en erfrecht [Nederland]
BRUNING, M., VONK, M., JANSSEN, J., MELLEMA-KRANENBURG, T.
1163 Goederenrecht
VAN ES, P., SNIJDERS, H., RAMPERSAD, Y., VAN DER WEIDE, J.
1209 De invloed van voorbehouden bij aansprakelijkheid voor afgebroken onderhandelingen [Nederland]
HOUBEN, I.
1220 Uitleg van overeenkomsten vanuit het perspectief van het gemeenschappelijk Europees kooprecht [Nederland]
CASTERMANS, A.
1233 Ontwikkelingen op het terrein van redelijkheid en billijkheid [Nederland]
REURICH, L.
1241 Het verschil tussen mededelen en waarschuwen [Nederlands overeenkomstenrecht]
KNIGGE, M.
1251 Ontwikkelingen op het terrein der algemene voorwaaarden [Nederland]
HIJMA, J.
1263 Verzuim en ingebrekestelling in het licht en de duisternis van de redelijkheid en billijkheid [Nederland]
VOSKAMP, S.
1279 De contouren van de begrippen 'partij' en 'derde', samenhangende rechtsverhoudingen en wanprestaties jegens derden [Nederland]
SCHEENJES, D.
1290 Vier belangrijke ontwikkelingen in het kooprecht [Nederland]
BREEDVELD-DE VOOGD, C.
1308 Het huurrecht in ontwikkeling: van te profijtige kotten en lege zaken [Nederland]
HAGE, C.
1319 Aanneming van werk [Nederland]
HEBLY, J., VAN DER WAL, E.
1333 Causaliteit(sonzekerheid) en smartengeld: een blik in de gereedschapskist van de Hoge Raad [Nederland]
DE TAVERNIER, P.
1351 Recente rechtspraak over verwarren en misleiden [Nederland]
CARIA, V., VISSER, D., VAN DER KOOIJ, P.
1363 Over falen in professie, informatieverzuim en bewijsproblematiek [Nederland]
SCHULLER-HOEKSTRA, J.
1377 Werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 7:658 BW [Nederland]
DUYNSTEE, M.
1388 Ontwikkelingen in de aansprakelijkheid van de financiële toezichthouders: van Vie d'Or naar een aansprakelijkheidsbeperking [Nederland]
DIJKHUIZEN, T.
1404 De bijzondere positie van de overheid in het aansprakelijkheidsrecht in zes zaken [Nederland]
DEN HOLLANDER, P.
1429 Lente in het kwalitatieve aansprakelijkheidsrecht [Nederland]
VAN KLEEF, R., TEN OEVER, H.
1448 Ongerechtvaardigde verrijking en het stelsel van de wet [Nederland]
VAN DER LINDEN, T.
1483 Drie talen, vijf boeken. Op naar een gemeenschappelijk Europees referentiekader rechtsgeleerdheid    De redactie privaat
NIEUWENHUIS, J.
1489 Er is leven na de dood. Persoonlijkheidsrechten na overlijden
SWENNEN, F.
1555 [New Public Management] De Belgische gids voor de magistraten: slag in het water, voorlopige moraal of dubbele binding?
NELISSEN, B.
1607 Vervoersrecht (1976-2012)    Overzicht van rechtspraak
POELMANS, A.
2469 In memoriam Werner Ludwig Haardt (1913-2013). Afscheid van een heer van stand
STORME, M. L.
2471 [Huwelijksvermogensrecht] Langstlevende echtgenoot versus kinderen. Een nieuwe communautaire twist in België?    De redactie privaat
VERBEKE, A.
2487 De redelijke opzeggingstermijn bij het beëindigen van de verkoopconcessie van onbepaalde duur: Een objectieve concessieformule. Een empirisch onderzoek naar de determinanten van de opzeggingstermijn
VANDEVELDE, I., VAN DER ELST, C.
2563 De Nederlandse class settlement: over de wet collectieve afwikkeling massaschade en haar internationale impact
DE BAERE, E.
2649 Discriminatie in verzekeringen, m.i.v. discriminatie op basis van handicap en leeftijd
BYTTEBIER, K., WERA, T.
2705 De verhouding tussen openbare orde en dwingend recht sensu stricto in het Belgische verbintenissenrecht
PEERAER, F.