Tijdschrift voor Privaatrecht

1964-1998 online open access, from 1999 via Jura and Jurisquare
NL | EN

1995

p.1 Het vertrouwen in het gerecht en de afdoening van vormfouten    De redactie privaat
Polak J.M.
7 Misbruik van de rechtsvorm van een V.M.W.-Beschouwingen over de rechtspersoonlijkheid: het winstoogmerk
Ernst Ph.
79 Huisvestingsrecht en burgerlijk recht: enkele materiële en formele aspecten van bevoegdheidsverdeling
Hubeau B.
151 Europees gemeenschapsrecht: rechtsbescherming (1979-1994)    Overzicht van rechtspraak
Van den Hende L.
401 Interne rechtsvergelijking    De redactie privaat
Vranken J.B.M.
405 De betrokkenheid van het motorrijtuig in de nieuwe wet tot bescherming van de zwakke weggebruikers
Philippe D.-M. en Meysmans M.
439 Arbitrale bevoegdheids- en rechtsmachtaspecten in het kader van koopverkoopovereenkomsten van aandelen
Demeulenaere B.
465 Brandverzekering en huurdersaansprakelijkheid
Veeckmans B.
503 Zakenrecht (1989-1994)    Overzicht van rechtspraak
Kokelenberg J., Van Sinay Th., Vuye H.
853 Directeur Prof Dr. M. Storme: Professor Emeritus    De redactie privaat
Baeteman G.
855 Toegang tot het recht voor de consument. Ervaringen met buitengerechtelijke geschillenbeslechting in Nederland
Hondius E.H.
885 De omvang van Cassatie
Krings E.
943 Gedachten in Gent (over de Hoge Raad der Nederlanden)
Leijten J.
971 Bedenkingen bij de door het Hof van Cassatie in het privaatrecht gehanteerde wijze van rechtsvinding en rechtsopvatting. Tegelijk een bijdrage tot de studie van een onderschatte rechtsbron: de traditie
Storme M.E.
1049 Beginselen van behoorlijke wetgeving in de rechtspraak
Popelier P.
1115 Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (1985-1993)    Overzicht van rechtspraak
Vandenberghe H., Van Quickenborne M., Wynant L.
1627 VSO, VZW, handelsvennootschappen en commerciele maatschap    De redactie privaat
Maeijer J.M.M.
1633 Het proces zonder einde: aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door grondwaterwinning en bronbemaling
Bocken H.
1679 De privaatrechtelijke rechtspositie van de patiënt in Europees perspectief    Preadvies VVSR
Hondius E.H.
1715 De privaatrechtelijke positie van de patiënt    Preadvies VVSR
Vansweevelt Th.
1769 De civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de milieucoördinator
Faure M.G.